Subscribe Now! Get Discount 15% off* Click
You did not add any gift products to the cart. Check your available gifts!

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

            1. សេចក្តីផ្តើម

ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើង ដែលអនុវត្តទៅលើការទិញផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់ពីគេ ហទំព័រ www.studiojp.com ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Jaspal Public Company Limited រួមទាំងបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខា ដែលផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរបស់ពួកគេ (តទៅនេ ហៅកាត់ថា “គេហទំព័រ”) ក្រោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម។ ត្រៀមយក ចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអានលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងខ និងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនៃ ទេ អ្នកមិនបាច់ចូលទៅកាន់ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័របានឡើយ។ ប្រសិនបើបន្តចែក និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នក កំពុងយល់ព្រមអនុលោមជាមួយ និងយល់ព្រមអនុវត្តទៅតាមខ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងច្បាប់ គ្រប់គ្រងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Jaspal និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រនេះ ។

 

            2. ព័ត៍មាន និងការពិពណ៌នាផលិតផល

ខណៈពេលដែលយើងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ទាំង ក្រុមហ៊ុន Jaspal ឬភាគីទីបី ឬទិន្នន័យ ឬអ្នកផ្តល់ខ្លឹមសារធ្វើការបង្ហាញ ឬការធានា បើទោះ ជាការបង្ហាញនោះ បង្កប់ន័យច្បាប់ ដែលធ្វើ jមានភាពត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ ឬភាពដែលអាចទុកចិត្តបាននៃព័ត៌មាន មតិ ព័ត៌មាន អំពីតម្លៃណាមួយ ព័ត៌មានស្រាវជ្រាវ ទិន្នន័យ និង/ឬខ្លឹមសារដែលមាននៅលើគេហទំព័រ (រួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មាន ដែលអាចនឹងផ្តល់ដោយភាគីទីបី ឬទិន្នន័យ ឬអ្នកផ្តល់ខ្លឹមសារ) និងមិនត្រូវចងភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេ ហទំព័រ ទៅ បីស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន Jaspal សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ទ្រង់ទ្រាយ ឬលក្ខ ណៈពិសេសណាមួយរបស់គេហទំព័រ បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ គ្មានព័ត៌មានណាមួយដែលលបានបកស្រាយ ជាពាក្យណែនាំ ហើយព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមែនសម្រាប់គោល បំណងពាណិជ្ជកម្មនោះ ទេ។ អ្នក និងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ដោយ ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញកំហុស ឬការធ្វេសប្រហែសនៅលើគេហទំព័រនេះ រូមប្រាប់យើង ឱ្យដឹង។

            3. សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ

សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ឈ្មោះ និមិត្តសញ្ញាណតំណាង និងស្លាកសញ្ញាសេវាកម្ម (ជារួម “សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម”) បង្ហាញនៅក្នុងគេ ហទំព័រនេះ គឺសុទ្ធតែជាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះឈ្មោះ និងមិនទាន់ចុះ ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន Jaspal។ គ្មានអ្វីនៅលើ គេហទំព័រនេះ គួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការ អនុញ្ញាតជា 

លាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Jaspal ឡើយ។

            4. តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ 

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅអាចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីផ្តល់ជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ប៉ុន្តែតំណរភ្ជាប់ទាំងនោះ មិន មែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេហទំព័រ studiojps.com ឡើយ ហើយក៏គ្មានការតំណាងណាមួយត្រូវបានធ្វើ ឡើងជាមាតិការបស់ពួកគេដែរ។ ការប្រើប្រាស់ ឬការពឹងផ្អែកលើតំណភ្ជាប់ណាមួយ និងខ្លឹមសារដែលបានផ្តល់ជូន នោះ គឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។ នៅពេលចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ អ្នកត្រូវតែមើលលើខ និង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រក្រៅនោះ ។ គ្មានប្រព័ន្ធកម្មវិធីណាត្រូវបានបង្កើតឡើងពីគេហទំព័រណាមួយ ដែលបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នក ឬបើមិនដូច្នេះ ទេ សមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ ដោយគ្មានបង្ហាញការអនុញ្ញាតជា លាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន Jaspal ។ សូមទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ ឬចង់ស្នើសុំតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

            5. វេទិកាសាធារណៈ និងការដាក់ស្ទើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន Jaspal មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ ឯកសារណាមួយដែលអ្នកបានដាក់ឈើរទៅកាន់តំបន់សាធារណៈ (ដែលរួម មាន ព្រឹត្តិបត្រ គេហទំព័រដែលមានម្ចាស់ បន្ទប់ជជែក ឬតំបន់សាធារណៈផ្សេងទៀតដែលរកឃើញនៅលើគេហទំព័រ។ ឯកសារណាមួយ (មិនថាដាក់ជូនដោយអ្នក ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតឡើយ) មិនត្រូវបានគាំទ្រ ពិនិត្យ ឬអនុម័ត ដោយក្រុមហ៊ុន Jaspal នោះ ទេ។ យើងស្វមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបឯកសារណាមួយដែលអ្នកបានដាក់ជូន ឬបង្ហោះ នៅ តាមទីសាធារណៈ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក ប្រសិនបើវាត្រូវដឹង និងកំណត់ នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយ គត់ និងទាំងស្រុងរបស់វាថាអ្នកគឺជា ឬមានលទ្ធភាពដែលអ្នកអាច រួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន Jaspal

5.1 បង្អួចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះ រំលោភបំពាន យាយី តាមដាន គំរាមកំហែង ឬបំពានសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬភាគឺ ទីបីណាមួយ 

5.2 បោះពុម្ពផ្សាយ ប្រកាស ចែកចាយ ឬផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលបង្អួចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះ ការបំពាន ភាពមិនសមរម្យ ឬឯក សារ ឬព័ត៌មានមិនស្របច្បាប់។ 

5.3 បង្អោ ឬផ្ទេរឯកសារដែលមានមេរោគ ឯកសារខូច ឬកម្មវិធីស្រដៀងគ្នា ឬកម្មវិធីដែលអាចបំផ្លាញប្រតិបត្តិ ការរបស់ Jaspal និង/ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និង/ឬបណ្តាញរបស់ភាគីទីបី។ 

5.4 បំពានលើច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់អនុវត្តនៅកម្ពុជា ឬច្បាប់អន្តរជាតិ ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃ Jaspal ឬភាគីទីបីណាមួយ

5.5 បញ្ជូនខ្លឹមសារដែលមានទីផ្សារ ឬឯកសារផ្សព្វផ្សាយដែលមានបំណងស្វែងរកអាជីវកម្ម។

            6. ភាពជាសមាជិក

គេហទំព័រ Jaspal មិនអនុញ្ញាខំ ប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ នៅខាងក្រៅគោលដៅ ប្រជាសាស្ត្រ ឬសម្រាប់សមាជិកណាមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ Jaspal ពីមុននោះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបាន អនុញ្ញាឱ្យមានគណន៍សកម្មតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។ ការបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អាចបណ្តាឱ្យមានការបិទគណន៍។ ក្នុឱ កាសផ្សេងៗ Jaspal នឹងផ្តល់ជូននូវការផ្សព្វផ្សាយសមាជិករបស់ខ្លួន។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលទទួលបានរង្វាន់ (រង្វាន់ ឥណទាន កាតអំណោយ គូប៉ុង ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត) ពី Jaspal តាមរយៈការប្រើប្រាស់គណន៍ច្រើន អាសយដ្ឋានអ៊ុមែល ព័ត៌មានមិនពិត ឬការក្លែងបន្លំនឹងត្រូវបាត់បង់ រង្វាន់ណាមួយដែលទទួលបានតាមរយៈសកម្មភាពបែបនេះ ហើយអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះ រដ្ឋប្បវេណី និង/ឬទោស ព្រហ្មទណ្ឌតាមច្បាប់។

ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Jaspal អ្នកដឹងថាអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្យា ហើយមិនមែនជា បុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំងពីការទទួលសេវាក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ឬយុត្តាធិការដែលអាចអនុវត្តបានផ្សេង ទៀត។ អ្នកយល់ព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានពិត និងត្រឹមត្រូវអំពីខ្លួនអ្នកនៅពេលគេហទំព័រ Jaspal ស្នើសុំ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ត ល់ព័ត៌មានណាមួយដែលមិនពិត មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញ Jaspal មានសិទ្ធិផ្អាក ឬបិទគណន៍របស់អ្នក និង បដិសេធការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួននាពេលអនាគត។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃគណន៍ និង ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ហើយទទួលយកការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់សម្រាប់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្រោម គណនីរបស់អ្នក។

            7. ការលុបចោលដោយសារភាពខុសឆ្គង

Jaspal មានសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការកម្មង់ទិញបានគ្រប់ពេលវេលាដោយសារតែកំហុសក្នុងការវាយអក្សរ ឬភាព ខុសឆ្គងដែលពុំបានមើលឃើញដែលà jផលិតផលនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានរាយបញីមិនត្រឹមត្រូវ (មានតម្លៃខុស ឬការពណ៌នាខុស។ល។)។ នៅក្នុងករណីដែលមានការលុបចោលកើតឡើង ហើយការទូទាត់សម្រាប់ការកម្មង់ទិញត្រូវ បានទទួល Jaspal នឹងចេញការសងប្រាក់វិញពេញលេញសម្រាប់ផលិតផលក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានទូទាត់។

            8. ការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់

អ្នកក៏យល់ព្រមបន្ថែមទៀតក្នុងការមិនប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីផ្ញើ ឬបង្ហោះសារ ឬឯកសារណាមួយដែលខុសច្បាប់ បៀតបៀន បង្រួចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរំលោភបំពាន ភាពមិនសមរម្យ គំរាមកំហែង បង្កគ្រោះថ្នាក់ ជេរប្រមាថ ការបំពាន បំពានផ្លូវភេទ ប្រកាន់ពូជសាសន៍ ប្រមាថមើលងាយ អាសអាភាស ឬបំពានច្បាប់អនុវត្ត ហើយអ្នកផ្តល់សំណងដល់ Jaspal ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ ទំនួលខុសត្រូវ ការខូចខាត ឬការចំណាយនៃធម្មជាតិណាមួយដែល Jaspal ឬភា គឺទីបីអាចរងគ្រោះ ដែលកើតឡើងដោយ ឬបណ្តាលដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ដើម្បីផ្ញើ ឬបង្ហោះ សារ ឬឯកសារបែបនេះ ។

            9. ការធានារ៉ាប់រង

Jaspal មិនធ្វើការរ៉ាប់រង ការបង្ហាញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬការធានា (មិនថាបង្ហាញ បង្កប់ន័យក្នុងច្បាប់ ឬកាក សំណល់) ទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងក្រុមហ៊ុនរបស់ អ្នក ឬឯកសារនិងព័ត៌មានដែលបានបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធរបស់យើង។

            10. ការបដិសេធន៍ទទួលខុសត្រូវ

Jaspal មិនទទួលខុសត្រូវ និងបដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការបាត់បង់ ទំនួលខុសត្រូវ ការខូចខាត (មិន ថាដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ឬជាលទ្ធផល) ការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬការចំណាយលើធម្មជាតិណាមួយ ដែលអ្នក ឬភាគីទីបី ណាមួយអាចទទួលរង (រួមទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក)។ រួមជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃ ឬដែលអាចបណ្តាលដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោលចំពោះ ការចូលប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ព័ត៌មានណាមួយដែលមាននៅលើគេ ហទំព័រ អ្នក ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬឯកសារ និងព័ត៌មានដែលបានបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធរបស់យើ ង។ ជាពិសេស ទាំង Jaspal ឬភាគីទីបី ឬអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យ ឬអ្នកផ្តល់ខ្លឹមសារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ អ្នក ឬ បុគ្គលផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុន ឬសាជីវកម្មណាមួយឡើយ ចំពោះ ការបាត់បង់ ការទទួលខុសត្រូវ ការខូចខាត (មិនថា ដោយផ្ទាល់ ឬជាលទ្ធផល) ការរងរបួស ឬការចំណាយនៃធម្មជាតិណាមួយដែលកើតឡើងពីការពន្យារពេល ភាពមិន ត្រឹមត្រូវ កំហុសក្នុង ឬការខកខាននៃព័ត៍មានតម្លៃភាគហ៊ុន ឬការបញ្ជូនវា ឬសម្រាប់សកម្មភាពណាមួយដែលបាន ធ្វើឡើងដោយពឹងផ្អែកលើវា ឱកាសនោះ ឬដោយហេតុផលមិនដំណើរការ ឬការរំខាន ឬការបញ្ចប់វា .

studiojps.com ReferralCredits និង RewardsPrograms ព្រមជានឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាត្រូវបានផ្តល់ជូន តាមការសម្រចចិត្តរបស់ JaspalJaspal មានសិទ្ធិកែប្រែ ឬបញ្ឈប់ជាបណ្តោះ អាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ សេវាកម្ម ដែលផ្តល់ជូន រួមទាំងកម្រិតពិន្ទទាំងមូល ឬដោយផ្នែកដោយហេតុផលណាមួយ តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់សមាជិករបស់ខ្លួន។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត Jaspal អាចដកហូត កំណត់ ឬកែប្រែ បង្កើន និងបន្ថយឥណទានដែលត្រូវការសម្រាប់ការផ្តល់ជូនជាពិសេសណាមួយដែលទាក់ទងនឹង Referral Credits និង Rewards Programs។ តាមរយៈការក្លាយជាសមាជិកនៃ studiojps.com អ្នកយល់ព្រមថា Referral Credits និង Rewards Programs នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ អ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ការកែ ប្រែ ឬការបញ្ឈប់កម្មវិធីបែបនេះ ឡើយ។

            11. សំណង

អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមសង និងមិនកាន់កាប់ Jaspal (និងនិយោជិត នាយក អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុន បណ្តាក់ទុនរួមគ្នា និងដៃគូស្របច្បាប់) ពីការទាមទារ ឬតម្រូវការណាមួយ។ រួមមានទាំងថ្លៃសេវាមេធាវីសមហេតុផល ពីនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការខាតបង់ ការចំណាយ ការខូចខាត និងការចំណាយដែលបណ្តាលមកពីការរំលោភលើខ និង លក្ខខណ្ឌទាំងនេ ឬសកម្មភាពណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណន៍សមាជិកភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែការ ធ្វេសប្រហែស ឬការប្រព្រឹត្តខុស។

            12. ការប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ

Jaspal មិនធ្វើការធានា ឬការបង្ហាញថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុត្តាធិការណា មួយ (ក្រៅពីព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា)។ តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ អ្នកធានា និងបង្ហាញ Jaspal ថាអ្នកមាន សិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ និងដើម្បីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមានតាមរយៈគេហទំព័រ។

            13. ជាទូទៅ 

13.1 កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល។ ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រទាំងនេះ បង្កើតបានជាកំណត់ត្រាតែមួយគត់នៃកិច្ច ព្រមព្រៀងរវាងអ្នក និង Jaspal ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ ទាំងអ្នក ឬ Jaspal ត្រូវបានចង ភ្ជាប់ដោយការបង្ហាញដែលបានបញាំក់ ឬដោយបង្កប់ន័យ ការធានា ឬការសន្យាដែលមិនបានកត់ត្រានៅក្នុងនេះ ។ លុ ត្រាតែមានការបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់លាក់ ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រទាំងនេះ ជំនួស និងប្តូរការប្តេជ្ញាចិត្ត កិច្ចការ ឬការបង្ហាញពីមុនទាំងអស់ មិនថាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្ទាល់មាត់ទេ រវាងអ្នក និង Jaspal ទាក់ទងនឹងការប្រើ ប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ 

13.2 ការកែប្រែ។ Jaspal អាចកែសម្រួលខ និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ គោលនយោបាយ ឬសេចក្តីជូនដំណឹងនៅ ពេលណាក៏បាន។ អ្នកដឹងថាដោយការចូលទៅកាន់គេហទំព័រពីពេលមួយទៅពេលមួយអ្នកត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅ នឹងកំណែនាពេលបច្ចុប្បន្ននៃខ និងលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធ (“កំណែនាពេលបច្ចុប្បន្ន”) និង លុ ត្រាតែមានបញ្ចាក់ នៅក្នុងកំណែនាពេលបច្ចុប្បន្ន កំណែពីមុនទាំងអស់នឹងត្រូវបានជំនួសដោយកំណែនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកត្រូវតែ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យកំណែនាពេលបច្ចុប្បន្នរាល់ពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។

13.3 ជម្លោះ ។ នៅពេលដែលមានជម្លោះ ឬភាពផ្ទុយគ្នាមួយលេចឡើងរវាងបទប្បញ្ញត្តិនៃខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគេហ ទំព័រទាំងនេះ និងខ និងលក្ខខណ្ឌ គោលនយោបាយ ឬសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគេ ហទំព័រទាំងនេះ និងខ និងលក្ខខណ្ឌគោលនយោបាយ ឬសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេស ចំពោះ ផ្នែក ឬម៉ូឌុលនៃគេហទំព័រត្រូវមានអធិភាពទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ឬម៉ូឌុលនៃគេហទំព័រ របស់អ្នក។ 

13.4 ការល បង់សិទ្ធិ។ គ្មានការបោះ បង់ ឬការពន្យារពេលណាមួយដែលអ្នក ឬ Jaspal អាចផ្តឱ្យអ្នកផ្សេងទៀត នឹងបង្កើតជាការល បង់សិទ្ធិនៃ ឬទោ ជាតាមច្បាប់ ឬបើមិនដូច្នេះ ទេ កំណត់សិទ្ធិណាមួយដែលមានស្រាប់ ឬ សិទ្ធិ នាពេលអនាគតរបស់អ្នកផ្ដល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេ រក្សាទុកក្នុងករណី ឬដើម្បីវិសាលភាពដែលអ្នកផ្ដល់បានថុ ហត្ថ លេខាលើឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរយ៉ាងច្បាស់អំពីការល បង់ ឬកំណត់សិទ្ធិបែបនេះ ។

13.5 អនុប្បទាន។ Jaspal មានសិទ្ធិប្រគល់ ចាត់តាំង និងផ្ទេរសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយ នៅក្នុងខនៃខ និងលក្ខខណ្ឌ គោលនយោបាយ និងសេចកក្តីជូនដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធដល់ភាគីទីបីណាមួយ។ 

13.6 ភាពអាចបំបែកបាន។ រាល់បទប្បញ្ញត្តិនៃខ និងលក្ខខណ្ឌ គោលនយោបាយ និងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់ ថ្វីបើតាមរបៀបដែលពួកវាត្រូវបានដាក់ជាក្រមជាមួយគ្នា ឬភ្ជាប់តាមវេយ្យាករណ៍ក៏ដោយ វាអាច បំបែកចេញពីគ្នា។ រាល់បទប្បញ្ញត្តិនៃខ និងលក្ខខណ្ឌ គោលនយោបាយ និងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ ដែលឬក្លាយជាមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងយុត្តាធិការណាមួយ ទោះ បីជាដោយសារមោឃៈ ភាពមិនត្រឹមត្រូវ ភាព ខុសច្បាប់ ភាពមិនស្របច្បាប់ ឬដោយហេតុផលណាមួយក៏ដោយ នៅក្នុងយុត្តាធិការបែបនេ និងត្រឹមតែក្នុង កម្រិតដែលវាពិតជាមិនអាចអនុវត្តបានឡើយ ចាត់ទុកជា pro non-scripto ហើយរាល់បទប្បញ្ញត្តិនៃខ និង លក្ខខណ្ឌ គោលនយោបាយ និងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនៅតែជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេ ញ។

13.7 ច្បាប់អនុវត្ត។ ខ និងលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធ គោលនយោបាយ និងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗត្រូវបាន គ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានផ្តល់នូវឥទ្ធិពលលើគោលការណ៍ ជម្លោះ នៃច្បាប់ណាមួយឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមតាមយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាពាក់ ព័ន្ធនឹងវិវាទណាមួយដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬខ និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធ គោលនយោបាយ និង សេចក្តីជូនដំណឹង ឬបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទង ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវា។ 

13.8 ការផ្តល់មតិ ឬសំណួរ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ការផ្តល់មតិ ឬការព្រួយបារម្ភណាមួយកើតមានឡើងមកពីគេ ហទំព័រ គោលការណ៍ឯកជនភាព ឬខ និងលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ គោលនយោបាយ ឬវិធីដែលយើង គ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សមទាក់ទងមកកាន់យើង។

            14. ការបញ្ចប់

ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អាចអនុវត្តបាននៅពេលដែលអ្នកដំណើរការគេហទំព័រ និង/ឬបំពេញការថុ ឈ្មោះ រួចរាល់ ឬដំណើរការទិញ។ ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេ ឬចំណុចណាមួយរបស់វា អាចត្រូវបានកែសម្រួល ឬបញ្ចប់ដោយ Jaspal ដោយគ្មានការជូនដំណឹងនៅពេលណាមួយសម្រាប់ហេតុផលណាមួយឡើយ។ បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ និងសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ការបដិសេធន៍ទទួលខុសត្រូវ ការទាមទារ កំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ សំណង ច្បាប់អនុវត្ត ម ជ្ឈត្តកម្ម និងជាទូទៅ ត្រូវចៀសផុតពីការបញ្ចប់។

            15. ការលុបចោល និងប្រគល់ជូនវិញ

ការកម្មង់ទិញអាចត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើផលិតផលរបស់ពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូន។ នៅពេលដែល ផលិតផលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាដ៏ jលុបចោលទៀតទេ។ រាល់ការ ប្រគល់មកវិញបន្ទាប់ពីនោះ ត្រូវបានចាត់ចែងតាមករណីនីមួយៗ។ ដោយហេតុផលនេះ យើងនឹងធ្វើអ្វីដែលយើង អាចធ្វើបានដើម្បីធានាតាមការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។ លុះត្រាតែមានអ្វីខុសជាមួយការទិញនោះ ជាទូទៅយើង មិនអាចផ្ដល់

ការសងប្រាក់វិញបានទេ។

            16. ឥណទាន

Referral Credits និង Rewards Programs និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមការសម្រចចិត្តរបស់ JaspalJaspal មានសិទ្ធិកែប្រែ ឬបញ្ឈប់ជាបណ្តោះ អាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូន រួមទាំងកម្រិត ពិន្ទ ទាំងមូល ឬដោយផ្នែកដោយហេតុផលណាមួយ តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹង ជាមុនដល់សមាជិករបស់ខ្លួន។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត Jaspal អាចដកហូត កំណត់ ឬកែប្រែ បង្កើន និង បន្ថយឥណទានដែលត្រូវការសម្រាប់ការផ្តល់ជូនជាពិសេសណាមួយដែលទាក់ទងនឹង Referral Credits និង Rewards Programs។ តាមរយៈការក្លាយជាសមាជិកនៃ studiojps.com អ្នកយល់ព្រមថា Referral Credits និង Rewards Programs នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ អ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ការកែប្រែ ឬការបញ្ឈប់កម្មវិធី បែបនេះ ឡើយ។

            17. ឯកជនភាព

សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន យើងដឹងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរក្សាព័ត៌មានរបស់អតិថិជនទាំងអស់ ជាសម្ងាត់។ បន្ថែមពីលើកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់ដល់អតិថិជន យើងនឹងគោរពតាមបទ ប្បញ្ញត្តិ (“បទប្បញ្ញត្តិ”) ទិន្នន័យបុគ្គល (ឯកជនភាព) គ្រប់ពេលវេលាក្នុងការប្រមូល រក្សា និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ បុគ្គលរបស់អតិថិជន។ ជាពិសេស យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម រក្សាទុកបើមិនដូច្នេះ ទេ បាន យល់ព្រមដោយអតិថិជនសមស្រប៖

17.1 ការប្រមូលទិន្នន័យបុគ្គលពីអតិថិជនគឺសម្រាប់គោលបំណងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ឬសេវា កម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។ 
17.2 
រាល់ជំហានប្រតិបត្តិទាំងអស់នឹងត្រូវបានយកមកធានាថាទិន្នន័យបុគ្គលគឺត្រឹមត្រូវ ហើយនឹងមិនត្រូវបាន រក្សាទុកយូរជាងការចាំបាច់ ឬនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលស្របតាមរយៈពេលរក្សាទុកផ្ទៃក្នុងរបស់យើង។
17.3
បុគ្គលនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីទិន្នន័យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេល ប្រមូល ឬគោលបំណងដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់។
17.4
ទិន្នន័យបុគ្គលនឹងត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងការចូលប្រើប្រាស់ ការចូលដំណើរការ ឬការលុបចោលដោយ គ្មានការអនុញ្ញាត ឬដោយចៃដន្យ។
17.5
អតិថិជនត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវទិន្នន័យបុគ្គលរបស់ពួកគេដែលបានគ្រប់គ្រងដោយយើង និងការស្នើ សុំរបស់អតិថិជននោះ សម្រាប់ចូលដំណើរការ ឬការកែតម្រូវនឹងត្រូវបានដោះ ស្រាយស្របតាមបទបញ្ញត្តិ។
សំណួរអំពីលក្ខខណ្ឌសេវាកម្មគួរត្រូវផ្ញើមកយើងនៅ contactus@studiojps.com

StudioJPS Cambodia
MULI-BRAND FASHION ONLINE STORE

×
StudioJPS Cambodia

🙏🙏 សូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ញើសារមកកាន់ STUDIOJPS! សូមផ្ញើនូវសំនួរដែលលោកអ្នកមាននៅទីនេះ
សូមអរគុណ!

🙏🙏 Thanks for messaging to STUDIOJPS! Please send us any questions you may have.
Thank you!

04:07